In alles wat we doen, staat verantwoording voorop. We leggen verantwoording af aan mensen die ons ondersteunen en aan de mensen die we helpen.

Gezinnen rekenen op ons. 
Als je je hand uitsteekt om iemand te helpen opstaan, dan mag je niet vallen. Bij Medair leggen we verantwoording af aan de doelgroep: we overleggen met de gemeenschappen, betrekken hen bij de besluitvorming, laten hen meedenken over de opzet, implementatie en bewaking van projecten en bieden hen de mogelijkheid om gedurende het proces met voorstellen te komen.

Donateurs rekenen op ons.
 Als donateur wil je weten dat je geld op de juiste wijze ingezet wordt en maximaal ten goede komt aan de mensen in nood. Ieder jaar doorlopen we strenge interne en externe audits en publiceren we onze financiële verslagen. Je kunt erop vertrouwen dat je geld wijs wordt gebruikt. We werken met beste praktijken in ons management en in de uitvoering. We hanteren de principes van noodhulp die door het Sphere Project zijn vastgesteld. Diverse certificeringen, samenwerkingsverbanden en onderscheidingen onderstrepen dat Medair verantwoordelijk omgaat met financiële middelen.

We zetten ons ervoor in om volledige verantwoording af te leggen
Medair heeft een Ethische code (beschikbaar in het Engels), waaraan haar vertegenwoordigers zich moeten houden. Vertegenwoordigers van Medair zijn ondermeer werknemers, leden van de raad, landenkantoren, aannemers, consultants, leveranciers, agenten en implementatiepartners.  De Code beslaat uiteenlopende onderwerpen, waaronder fraude, corruptie, kinderbescherming, genderbescherming en belangenconflicten.  Vertegenwoordigers van Medair moeten handelen in het beste belang van de organisatie en van de mensen die hulp ontvangen. Ze moeten zich houden aan de hoogste morele en ethische normen en moeten eerlijkheid, respect voor anderen, integriteit en gezond verstand betonen. 

Medair zet zich volledig ervoor in om voor al haar werknemers een veilige omgeving te creëren – een omgeving die vrij is van alle vormen van intimidatie en uitbuiting.  Het Beleid inzake intimidatie (beschikbaar in het Engels) verbiedt uitdrukkelijk iedere vorm van intimidatie. Vermoedelijke inbreuken op overtredingen van de Ethische code of het Beleid inzake intimidatie kunnen strikt vertrouwelijk gemeld worden aan het team Naleving van Medair via het onderaan de Code vermelde e-mailadres.

Het Beleid ter voorkoming van seksuele uitbuiting en gendergerelateerd geweld verduidelijkt hoe Medair zich inzet voor de bescherming van gender en het voorkomen van seksuele uitbuiting. Voor medewerkers en vertegenwoordigers van Medair is het verboden om betrokken te zijn bij enige vorm van ongepaste relaties, seksuele intimidatie en seksuele uitbuiting of om dat te faciliteren – in het bijzonder met betrekking tot ontvangers van hulp.

Medair zet zich in voor de bescherming, het welzijn en de veiligheid van kinderen. Dit is vastgelegd in het Beleid voor de bescherming van het kind.
 

Melding maken van wangedrag
Medair zet zich in voor een cultuur van naleving en verantwoording, die aansluit bij de missie. Medewerkers, mensen die hulp ontvangen, leveranciers en partners worden aangemoedigd om vermeend wangedrag te melden. 

Medair neemt alle meldingen van mogelijk wangedrag serieus.  Iedereen die kennis heeft van mogelijk wangedrag, overtreding van de Ethische code van Medair of het bovengenoemde beleid dient hiervan melding te maken bij een manager en/of aan het vertrouwelijke e-mailadres: notify@medair.org
Deze e-mail gaat alleen naar de Executive Office Director/General Counsel en de Internal Controls Manager van Medair. Medair bekijkt alle ontvangen meldingen van mogelijk wangedrag om te bepalen of de melding onderzocht moet worden.

Medair beschermt de vertrouwelijkheid van personen die te goeder trouw melding maken, ongeacht of het onderzoek de melding staaft. Informatie afkomstig van anonieme bronnen zal geanalyseerd worden en kan tot een onderzoek leiden. Anonieme beweringen zijn vaak moeilijker na te gaan omdat het onmogelijk kan zijn om de verstrekte informatie te checken of om antwoorden te krijgen op vragen. Als u ervoor kiest om anoniem te blijven, verstrek dan zo veel mogelijk details en overweeg om Medair te laten weten hoe ze het beste met u in contact te komen voor het geval dat meer informatie of verduidelijking nodig is.

Accreditations

ZEWO - Zwitserland

Certificatie van de integriteit van de communicatie en fondsenwerving van Medair, vereist optimale financiële en operationele transparantie. Zewo Website


Initiative Transparente Zivilgesellschaft - Duitsland

De organisatie verklaart dat Medair zich inzet om belangrijke informatie te publiceren.


RfB - Nederland

Verklaart dat giften aan Medair besteed worden aan het doel waarvoor ze gegeven zijn.


Algemeen Nut Beogende Instelling - Nederland

Door de Nederlandse overheid toegekende status.


Lidmaatschappen

ASAH - Frankrijk

Geloofsgebaseerde organisaties voor noodhulp, samenwerking en ontwikkeling, eerlijke handel en maatschappelijke reïntegratie. www.collectif-asah.org/accueil


Bond - Groot-Britannië

Een netwerk van Britse ontwikkelingsorganisaties die gezamenlijk wereldwijd armoede bestrijden.


CONCORD

Een Europese federatie voor noodhulp en ontwikkeling. www.concordeurope.org


Coordination SUD - Frankrijk

 Ondersteunt professionaliteit van NGO’s en behartigt de belangen van NGO’s in Frankrijk en Europa. www.coordinationsud.org


Core Humanitarian Standard Alliance

De alliantie verbetert de effectiviteit van de hulp aan kwetsbare mensen door met partijen in de noodhulp/ontwikkeling te werken aan kwaliteit, verantwoording en personeelsmanagement. http://www.chsalliance.org/


EU-CORD

Een netwerk van christelijke hulp- en herstelorganisaties met als doel de omstandigheden te verbeteren van benadeelde mensen over de hele wereld. EU-CORD Website


European Interagency Security Forum

Een Europees forum van NGO’s over de veiligheid van noodhulporganisaties.


Humanitarian University

Biedt training en ondersteuning binnen de noodhulpsector.


ImpACT Coalition - Groot-Britannië

Werkt aan verbetering van verantwoording en transparantie en een beter begrip van de manier van werken van welzijnsorganisaties. www.impactcoalition.org 


Integral

Een wereldwijde alliantie van christelijke noodhulp- en ontwikkelingsorganisaties. http://www.integralalliance.org/


Interaction - Zwitserland

Vereniging van christelijke organisaties op het gebied van noodhulp en ontwikkeling.


International Dual Career Network - Zwitserland

 Een nonprofit vereniging voor de partners van mobiele werknemers, biedt ondersteuning bij het vinden van een baan en geeft aangesloten organisaties toegang tot een talentenpool.


LINGOs

Een consortium van NGO’s voor het delen van hulpbronnen en ervaringen.


NetHope

NetHope brengt wereldwijd non-profitorganisaties in contact met technologische innovatoren. NetHope is katalysator voor productieve samenwerking, innovatie en probleemoplossing om nieuwe inzichten te krijgen in hoe technologie onze wereld kan verbeteren. www.nethope.org


NGO DRR Platform - Zwitserland

Samenwerking ter vergroting van de effectiviteit en kwaliteit van het werk van Zwitserse NGO’s op het gebied van DRR en ACC.


ProFonds - Zwitserland

Belangenvereniging van welzijnsorganisaties in de omgang met overheden.


QUAMED

Netwerk van NGO’s dat werkt aan verbetering van de toegang tot goede medicijnen in ontwikkelingslanden.


The Cash Learning Partnership (CaLP)

CaLP is een wereldwijde samenwerking in de noodhulpsector voor beleid, praktijk en onderzoek op het gebied van geldhulpprogramma’s (GHP). CaLP is gebaseerd op leren, kennis delen, netwerken en afstemming met betrekking tot gepaste en tijdige inzet van GHP in noodhulp. www.cashlearning.org


The CORE Group

Bevordert samenwerking ter verbetering van gezondheidspraktijken voor hulpbehoevende groepen mensen over heel de wereld.


The Fundraising Standards Board - Groot-Britannië

Een onafhankelijk zelfregulerend orgaan voor fondsenwerving. De leden voldoen aan de strengste normen voor fondsenwerving.


The Global Health Cluster

Ontwikkelt beste praktijken voor verantwoording en effectiviteit in noodhulp op het gebied van gezondheid.


The Global Logistics Cluster

Werkt eraan dat noodhulpmedewerkers levens kunnen redden door tijdige en betrouwbare logistieke ondersteuning en informatie.


The Global Shelter Cluster

Een primair mechanisme voor afstemming van onderdaknoodhulp tussen de VN en NGO’s.


The Global WASH Cluster

Werkt aan verbetering van de afstemming van WASH-hulp voor mensen die getroffen zijn door een crisis.


VOICE

Een netwerk van Europese NGO’s die actief zijn in de noodhulp.  www.ngovoice.org


Principes en Normen

The Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability (CHS)

Negen doelstellingen die organisaties en personen kunnen gebruiken om de kwaliteit en effectiviteit van hun hulp te verbeteren.


The Sphere Project

Een handboek en samenwerking tussen NGO’s en de Internationale Rode Kruis- en de Rode Halve Maan-beweging ter bevordering van kwaliteit en verantwoording. www.sphereproject.org


International Red Cross and Red Crescent Movement

Medair is ondertekenaar van de “Gedragscode voor noodhulpverlening van de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maan-beweging”. Code of Conduct


Awards

Intelligent Giving - Groot-Britannië

In 2007, Medair UK ranked #1 out of 195 British charity organisations of its kind for quality and transparency.